Zpět do obchodu

Registrace

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 1. Úvodní ustanovení  
  1. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů 
  (dále jen „Zásady “)  
   
  2.TytoZásadyjsouzpracoványvsouladusNařízenímEvropskéhoparlamentua Rady (EU) 2016/679 zedne27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
  údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout zákazníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.  
   
  3. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:  
 • Provozovatelem Pro-Charitu s.r.o., identifikační číslo 28810619, se sídlem 17. listopadu 170, 549 41 Červený Kostelec 
 • Zákazníkem fyzická osoba, která vyplní a odešle Provozovateli vyplněný 
  elektronický formulář z webu Provozovatele; a  
 • Osobními údaji:   
 • Jméno a příjmení  
 • Cookies  
 • IP adresa  
 • Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy 
  dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
 • Doručovací adresa  
 • Fakturační adresa  
 • Telefon  
 • Email  

Provozovatel, jakožto správce Osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu 
zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Zákazníka souvisejících se zpracováním 
Osobních údajů.  
 
4.Provozovateljespolečnostobchodující se zdravotnickými pomůckami a za tímto účelem provozuje e-shop www.charitexmedical.com, v rámci, kterého jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:  

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou případně vrácením 
  produktů 
  a/nebo služeb Provozovatele, resp. 
 • v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a  
 • za účely přímých marketingových, pokud k tomu Zákazník dal explicitní souhlas 
  v zaškrtávacím poli  

Provozovatel dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti: 

 • s marketingovými aktivitami Provozovatele  
 • s vyřizováním dotazů, hodnocením a recenzemi produktů  
 1. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány 
  dalšími zpracovateli.  
   
  Mezinejvýznamnější zpracovatele,které správcevyužívá,patří: 
 • Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727, Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha – internetový nákupní portál a srovnávač cen  

Dále mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány dalšími příjemci, za účelem služeb 
souvisejících s nákupem zboží ale vždy v rozsahu daným účelem. Těmito příjemci mohou 
být externí přepravci, zajišťující dopravu objednaného zboží:  

 • PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany  
 • Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 

Příležitostně mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny servisním organizacím správce, v rámci servisních prací, ale vždy v minimálním rozsahu a s anonymizací údajů. Těmito příjemci jsou dodavatelé informačních systémů:  

 • ONEsolution s.r.o., IČO: 277 10 335, Cejl 82/58, Zábrdovice 602 00 Brno  

V rámci webové analytiky, pro měření konverzí a remarketing, mohou být některé zcela anonymizované údaje uloženy u:  

 • Společnost Google – https://policies.google.com/privacy/update (protože máme na webu kódy 
  pro webovou analytiku, pro měření konverzí a remarketing, mohou být některé údaje uloženy u tohoto zpracovatele).  

Používání služby Google Analytics:  
Naše webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují 
analýzu 
vašeho používání webových stránek. Informace generované cookies o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Můžete zablokovat ukládání cookies úpravou nastavení v prohlížeči; 
nicméně bychom rádi upozornili na to, že v tomto případě nebudete moci v plném 
rozsahu používat všechny funkce na těchto stránkách. 

 • Společnost Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/update (protože máme na webu 
  Facebook Pixel, mohou být některé údaje uloženy u tohoto zpracovatele).  
 1. Účel a rozsah zpracování Osobních údajů  
  1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:  
  a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem 
  a Zákazníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Provozovatel tak musí 
  zpracovávat 
  Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);  
   
  b)kochraně svýchoprávněnýchzájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi 
  Provozovatelem a Zákazníkem, plnění zákonných povinností, které Provozovateli 
  ze smluvního vztahu mezi ním a Zákazníkem vyplývají, ochrana reputace Provozovatele 
  jako správce webu a e-shopu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory  
   
  c)seznamování saktuálnímimarketingovýmiakcemiProvozovateleZákazníkovi, 
  nazákladě vyjádřenéhosvobodnéhosouhlasu(čl. 6odst. 1písm. a) GDPR) s přihlášením do marketingového mailing listu. Zaškrtávací pole souhlasu je nevyplněné 
  a z odběru se lze ex-post kdykoliv odhlásit kliknutím na příslušné tlačítko v emailu z marektingového 
  emailového sdělení.  
   
  III.OchranaOsobních údajů ainformaceo zpracování  
 • Na Zákazníky, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné 
  právní předpisy.  
 • Zákazník bere na vědomí, že odesláním vyplněného elektronického formuláře 
  započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.  
 • Pokud Zákazník neposkytne své Osobní údaje, na formuláři objednávky zboží 
  nebo služby, není možné uzavřít kupní smlouvu / objednávku s Provozovatelem 
  a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti 
  nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.  
 • Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek. 
  Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje 
  plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Zákazníka vyžadován souhlas. Pokud Zákazník neudělí Provozovateli souhlas 
  ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by 
  Provozovatel v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby  
 • Osobní údaje, z formulářů objednávky zboží nebo služby, budou zpracovávány po dobu jednání 
  o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu  
 • V případě uzavření kupní smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou 
  Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro 
  případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Zákazníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele  
 • Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě 
  zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje 
  (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem.  
 • Osobní údaje, z formulářů registrace do soutěže, budou zpracovávány po dobu trvání soutěže, a to za účelem registrace do soutěže po dobu následujících 6 měsíců po ukončení soutěže 
  pro případ sporu o výsledcích soutěže, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele  
 • Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5, odst. 6, odst. 7 a odst. 8 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.  
 • Osobní údaje, z formulářů hodnocení a recenzí produktů, budou zpracovávány po dobu nabídky 
  produktu, a to za účelem oprávněných zájmů Provozovatele  
 • Osobní údaje poskytnuté za účelem dotazu Zákazníka na Poskytovatele, 
  budou zpracovávány a uchovávány do okamžiku zodpovězení dotazu  
 • Osobní údaje poskytnuté za účelem přihlášení do marketingového mailing listu 
  Provozovatele, budou zpracovávány a uchovávány po dobu 2 let nebo do okamžiku odhlášení z mailing listu  
 • Zákazník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.  
 • Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.  
 • Osobní údaje Zákazníků nebudou předávány žádným třetím osobám do třetí země 
  ani mezinárodní organizaci.  
 • Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy v datacentrech 
  společnosti:  
 • ONEsolution s.r.o. (IČ: 27710335), jehož provoz je v souladu se standardy ochrany osobních údajů (GDPR)  
 • Zákazník bere na vědomí, že společnost Pro-Charitu s.r.o. na svých webových stránkách používá pixelové tagy za účelem sledování 
  efektivity webových stránek  

IV.  Práva Zákazníka související se zpracováváním  
1. Zákazník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá 
na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu 
se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena 
zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání 
souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává 
na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména jelizpracování nezbytné prosplnění smlouvy,právní povinnosti čizjinýchdůvodů 
uvedenýchvplatnýchprávníchpředpisech).Odvolatsouhlaslzevyplněním 
formuláře/odškrtnutímpolíčka/zaslánímodvolání naadresusídlaProvozovatele 
nebopomocí odkazu v e-mailové komunikaci.  
 
2.Zákazníkmá dáleprávo: 

 • Být informován o zpracování svých Osobních údajů          

 i.      Zákazník je oprávněn od Provozovatele požadovat informace, zda jsou Osobní údaje 
zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má Zákazník právo od 
Provozovatele požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích 
Provozovatele, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Osobních údajů, o oprávněných zájmech Provozovatele, o výčtu práv Zákazníka, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných Osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.  
            ii.      Pokud Provozovatel hodlá dále Osobní údaje Zákazníka zpracovávat pro jiný účel, 
než pro který byly získány, poskytne Zákazníkovi ještě před uvedeným dalším 
zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.  

 • Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům  

Zákazník je od Provozovatele oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho/její Osobní údaje 
zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, 
kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu 
uchovávaní 
Osobních údajů, informace o Zákazníkových právech (práva požadovat od Provozovatele 
opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji Osobních 
údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se 
použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování 
pro Zákazníka, informace a záruky v případě předávání Osobních údajů do třetí země 
nebo mezinárodní organizace. Zákazník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných 
Osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva 
a svobody jiných osob.  

 • Na opravu poskytnutých Osobních údajů         

 i.      Pokud došlo na straně Zákazníka například ke změně bydliště, telefonního čísla 
nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Zákazník právo od 
správce požadovat opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc má Zákazník právo 
na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.  

 • Na výmaz poskytnutých Osobních údajů              

i.      V určitých stanovených případech má Zákazník právo požadovat, aby Provozovatel Osobní údaje Zákazníka vymazal. Mezi takové případy patří například, 
že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Provozovatel 
Osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, Zákazník se však může 
na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost Zákazníka pak podléhá individuálnímu 
posouzení (i přes právo Zákazníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný 
zájem si Osobní údaje Zákazníka ponechat) a o jejím vyřízení bude Zákazník detailně informován.  

 • Na omezení zpracování Osobních údajů          

i.      Provozovatel zpracovává Osobní údaje Zákazníka pouze v nezbytně nutném rozsahu. 
Pokud by však Zákazník měl pocit, že Provozovatel např. překračuje výše stanovené 
účely, pro které Osobní údaje zpracovává, může Zákazník podat žádost, aby jeho/její Osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody 
nebo aby byly Osobní údaje blokovány. Žádost Zákazníka pak podléhá individuálnímu 
posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informován.  

 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

 i.      Zákazník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování 
Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky   
 
3. Vpřípadě, žeby seZákazníkdomníval, žeProvozovatelprovádí zpracování jehoOsobních údajů,které je vrozporusochranoujehosoukroméhoaosobního životanebo v rozporu s příslušnými 
právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:  

 • požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@povleceni-prodeti.cz;  
 • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@povleceni-prodeti.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění 
  takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo 
  likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje 
  Zákazníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu 
  osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se 
  svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.  
 1. Zákazník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese Pro-Charitu s.r.o., 17. listopadu 170, 549 41 Červený Kostelec, nebo elektronicky na adrese info@povleceni-prodeti.cz.  
   
  5.Požádá-liZákazníkoinformaciorozsahu čizpůsobuzpracování svýchOsobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho 
  měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese Pro-Charitu s.r.o., 17. listopadu 170, 549 41 Červený Kostelec. 
   
  6.PokudZákazníkuplatní právonapřístupkOsobním údajům v elektronické formě, 
  Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže 
  Zákazník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.  
   
  7.Provozovateljeoprávněnvpřípadě opakované anedůvodné žádostioposkytnutí 
  fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za 
  administrativní náklady s tím spojené.  
   
  8.Osobní údajejsouautomatickyvyhodnocovány, amůžoubýtvyužíványkprofilacineboautomatickémurozhodování voblasti 
  marketingovýchaktivitsprávce, zejména k cílenému zobrazení obsahu a reklamy 
  jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení a to vč. tzv. remarketingu (cílené reklamě) a behaviorální reklamy.  
   
 • Používání Google Remarketingu 

Naše webové stránky využívají funkci remarketingu od společnosti Google Inc. Tato funkce slouží k zobrazování reklam na stránky na základě zájmů návštěvníka 
v síti Google. Soubor cookie je uložen v prohlížeči návštěvníka webu, a umožňuje, aby byl návštěvník později při opětovné návštěvě webových stránek rozpoznán, 
pokud jsou součástí reklamní sítě společnosti Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamy, které se vztahují 
k obsahu, který si návštěvník dříve prohlížel na webech využívajících funkci remarketingu 
od společnosti Google. Podle vlastních zásad ochrany osobních údajů Google tímto 
procesem nesbírá žádné osobní údaje. Nicméně pokud nechcete používat funkci 
remarketingu od společnosti Google, můžete ji deaktivovat změnou příslušných nastavení 
na adrese  Případně můžete zakázat používání cookie pro inzerci založenou na zájmovém chování prostřednictvím iniciativy reklamní sítě, a to podle pokynů na adrese   
 
9. VdůsledkutěchtoaktivitProvozovatelebudechování Účastníkanainternetových 
stránkáchmapovánoavyhodnocováno, což představuje určitý zásah do práva na 
soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby Účastníkovi byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb správce, o které by mohl/a mít vhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.  
 
V.Závěrečná ustanovení  

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí 
  právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi 
  Zákazníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.  
 1. Zákazníci, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své 
  Osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy s Provozovatelem či poskytnou 
  souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem 
  a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.  
 1. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Zákazníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. 
 1. Tyto Zásady nabývají účinnosti 1. 10. 2019.